اجاره محصولات

نمایشگرهای
امـروزه نمایشـگرهای LED بـه یکـی از ابزارهـای پرکاربـرد در برنامه هـای تبلیغاتـی نمایشـگاهی و اطاع رسـانی تبدیـل شـده اسـت. شـما میتوانیـد تلویزیونهـای تبلیغاتـی LED مـورد نیـاز خـود را بـا کیفیت هـای بـالا و در سـایزهای بـزرگ و بسـیار بـزرگ حتـی بـرای یـک روز از مـا اجـاره کـرده و برنامـه تبلیغاتـی خـود را بـه شـکل موثرتـر و جـذاب تـر بـه مخاطبـان، ارائـه نماییـد.


کیوسک لمسی
بـرای یـک غرفـه نمایشـگاهی و یـا یـک رویـداد اطـاع رسـانی، کیوسـک هـای لمسـی تجهیزاتـی بسـیار کارآمـد و جالـب توجـه هسـتند. برخـی از کاربردهـای کیوسـک عبارتنـد از:
- نمایش وب سایت و جذب ثبت نام حضوری مخاطبان و افزایش آمار عضویت و بازدید سایت
- نمایش محصولات و خدمات انتخابی به صورت اینتراکتیو لمسی (به عنوان مثال نمایش دورانی تصاویر 360 درجه محصولات همراه با صدا و استفاده از وبکم )
نمایش همزمان تیزرها، فیلم ها و تصاویر تبلیغاتی مجموعه و امکان نصب لوگوی دلخواه
امکان اتصال پرینتر و POS بانکی و عملیات کارت بانکی
اگـر بـه هـر دلیلـی بـرای خریـد دایمـی ایـن دسـتگاه ها، فضـای کافـی و یـا بودجه پیـش بینـی شـده ای نداریـد، بـه راحتـی می توانیـد حتـی بـرای یـک روز از مـا کیوسـک اجـاره کنیـد.


میز لمسی
می توانیـد جلسـات اختصاصـی بـا میهمانـان ویـژه خـود را بـه کمـک یـک میـز لمسـی هوشـمند، بـه یـک فضـای دوسـتانه و در عیـن حـال مـدرن و کارآمـد تبدیـل کنیـد. برخـی از کاربردهـای میـز لمسـی عبارتند از:
- بــه راحتــی می توانیــد صفحــات کاتالــوگ، تصاویــر و فیلم هــای تبلیغاتـی کالا یـا خدمـات مجموعـه خـود را بـه صـورت مجـزا و شـناور بـر روی صفحـه میـز، نمایـش و توضیـح بدهیـد.
- میتوانیـداز اپلیکیشـنهای اختصاصـی ماننـد داشـبوردهـای مدیریتـی، گزارش هـای پویـا، متناسـب بـا کسـب و کار خـود، اسـتفاده نمایید.


برگزاری رویدادها و مراسم سازمانی

- زمــان بنــدی: اگــر بــه هــر دلیلــی تــا برگــزاری رویــداد و یــا نمایشـگاه مـورد نظـر، فرصـت کافـی بـرای انجـام مراحـل خریـد و اسـتقرار دسـتگاه های تعاملـی و نمایشـی نداریـد در اینصـورت ، اجـاره بهتریـن گزینـه زمانـی خواهنـد بـود.
- بودجــه بنــدی: خریــد یــک دســتگاه لمســی و تعاملــی و یــا یــک نمایشــگر بــزرگ LED می توانــد نیازمنــد بودجه هــای قابــل ملاحظــه و نیازمنـد برنامه ریـزی بلنـد مـدت باشـد، درحالـی کـه ممکـن اسـت، بـرای یـک رویـداد کوتـاه چنـد روزه، بودجـه محدودتـری را در نظـر داشـته باشـید در ایـن صـورت، اجـاره، گزینـه مناسـبی خواهـد بـود.
- مـکان نگهـداری: درصورتی کـه فضـای کافـی بـرای نگهـداری دائمـی دســتگاه های لمســی بعــد از خریــد آن هــا و اســتفاده در رویدادهــا در اختیــار نداشــته باشــید، می توانیــد جدیدتریــن مدل هــا را در زمــان مناســب، اجــاره و بهره بــرداری نماییــد.