خدمات برگزاری رویدادها

برگزاری رویدادها و مراسم سازمانی
تقویـم کاری هـر سـازمان، می توانـد روزهـای تاریـخ سـاز و خاطره انگیـزی داشــته باشــد. ســالروز افتتاحیــه، برگــزاری مجامــع، ایــام مناســبتی، پاسداشــت و یــا تقدیــر از پرســنل و خانواده هایشــان، ســنت حســنه افطـاری و... روزهایـی هسـتند کـه می تواننـد منجـر بـه ایجـاد حـس ســرزندگی و طــراوت شــوند. ایــن مجموعــه، بــا دارابــودن تجربــه، امکانــات و فضاهــای متنــوع در برگـزاری رویدادهـای خدماتـی، رفاهـی و تبلیغاتـی افتخـار دارد مجـری رویدادهـای سـازمانی شـما باشـد.

طراحی وساخت دکوراسیون داخلی وغرفه های نمایشگاهی
طراحـی غرفه هـای نمایشـگاهی یکـی از حسـاس ترین و سـخت ترین کارهــا در حــوزه طراحــی و تبلیغــات مــی باشــد. رعایــت اصــول زیبایی شناســی و اســتفاده از متریــال مناســب، همــواره یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای ســازمانها و شــرکتها اســت. تیـم طراحـی و سـاخت غرفه هـای نمایشـگاهی شـرکت ایده پـرداز بـا بهره گیـری از ابـزار تبلیغـات هوشـمند، اصـول طراحـی و جدیدتریـن طرح هـای روز دنیـا، معرفـی شـرکت و محصولات شـما را در سـمینارها و غرفه هـای نمایشـگاهی متمایـز میکنـد.