ساخت فیلم صنعتی - تیزر و موشن گرافیک

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
قـدرت تاثیـر گـذاری یـک عکـس جـذاب، مـی توانـد هـزار برابـر یـک جملـه یـا نوشـته باشـد.در عصـر جدیـد بسـیاری از کسـب وکارهـا جهـت ارتباطـات، بازاریابـی و تبلیغـات خـود بـا بـه کارگیـری قـوه بصـری افـراد، تاثیـرات شـگرفی را در ذهـن مخاطـب ایجـاد مـی نماینـد. مجموعـه ایـده پـرداز بـا تیـم عکاسـی حرفـه ای و تجهیزاتـی پیشـرفته از جملـه اسـتدیویی مجهـز بـا تمامـی امکانـات بـه همـراه ایـده هـای خاقانـه کمـک می کنـد تـا تصویـری زیبـا را در ذهـن مخاطبیـن خـود ایجـاد کنیـد.

ساخت فیلم صنعتی و تیزر
ساخت فیلم صنعتی ،‌ یکی از بهترین راه ها برای معرفی و نمایش امکانات و فعالیت های یک واحد صنعتی است . گاهــی لازم اســت در یــک کنفرانــس مهــم، امکانــات موجــود در کارخانـه خـود را بـه نمایـش بگذاریـد یـا بـرای عقد قـرارداد و شـرکت در یـک مناقصـه بـزرگ، لازم اسـت توانایی هـای خـود را بـه بهتریـن نحـو ممکـن نشـان دهیـد و یـا ایـن کـه بـا سـاخت تیـزر بخواهیـد محصـولات خـود را بـه دیگـران معرفـی کنیـد تـا جایگاهـی خـاص در بـازار داشـته باشـید. سـاخت یـک فیلـم صنعتـی و یـا تیـزر تبلیغاتی متفـاوت، می توانـد شـما را از رقبـا متمایـز کنـد.

ساخت موشن گرافیک
یکـی از راه هـای تبلیغـات نویـن سـاخت موشـن گرافیـک اسـت. موشن گرافیک می تواند جایگزینـی بـرای فیلـم هـای صنعتـی و تیزرهـا باشـد تـا خدمـات و محصـولات شـما را بـه سـبکی جدیـد معرفـی کنـد. شــاخه ای جدیــد از تبلیغــات ویدیویــی کــه نیــاز کمتــری بــه فیلمبـرداری داشـته، زمـان و هزینه هـا را کاهـش داده و بـا کمتریـن مشــغله ذهنــی، می توانیــد بیشــترین اطاع رســانی را داشــته و اهـداف تبلیغاتـی خـود را حتـی بـا جزییـات بیشـتر، بـرآورده کنیـد.