نرم افزار کیوسک


امـروزه بـه واسـطه حضـور پررنـگ سـرویس های هوشـمند و دیجیتـال در زندگـی مـردم، کاربـری ماشـین های سـلف سـرویس خدمـات بـرای همـه اقشـار جامعـه سـهل و جـذاب اسـت. همچنیـن طراحـی و تولیـد نـرم افزارهـای سـاده و کاربـر پسـند بـرای معرفـی محصـولات و ارایـه خدمـات 24 سـاعته بـه مشـتریان بـه ایـن سـهولت و جذابیـت افـزوده اسـت. شـرکت ایـده پـرداز بـا اسـتفاده از تجربیـات موجـود در حـوزه راهکارهـای هوشـمند و بـا هـدف ارتقـاء سـطح خدمـات بـه مشـتریان، اقـدام بـه ارایـه پلتفـرم متفاوتـی در حـوزه معرفـی محصـولات و ارایـه خدمـات بـه مشـتریان از طریـق دسـتیار هوشـمند فـروش کـرده اسـت.

معرفی محصولات


این پنل می تواند امکانات ذیل را فراهم کند:
- انواع دسته بندی محصولات
- دریافت کاتالوگ هر محصول از طریق ایمیل
- نمایش مشخصات فنی هر خودرو
- مقایسه پارامتریک محصولات
- ایجاد گالری عکس برای هر محصول
- چاپ کاتالوگ هر محصول
- مشاهده تیزر اختصاصی هر محصول
- پیشنهاد محصولات مشابه به مشتری
- مشاهده نمای 360 درجه داخلی و بیرونی محصولات با قابلیت تغییر رنگ

فضای تبلیغات، شرایط فروش و لیست قیمت


جهت پویایی هرچه بیشتر محتوای قابل پخش و همچنین بهره برداری بهینه از زمان حضور مشتریان در انتظار بخش فوقانی صفحه نمایش کیوسک به پخش محتوای ویدئویی از قبیل تیزر معرفی محصولات و همچنین نمایش اطاعیه های مهم اختصاص داده شده است. همچنین در پنل شرایط فروش و لیست قیمت امکانات ذیل به سادگی در دسترس است:
- نمایش انواع شرایط فروش و لیست قیمت
- چاپ هر یک از شرایط فروش و لیست قیمت
- دسته بندی شرایط
- دریافت کلیه اطاعات از طریق ایمیل

خدمات ویژه، نظرسنجی و ارتباط با مشتریان


- امکان پرداخت وجه ثبت نام خودرو
- پیگیری وضعیت رهن خودرو
- امکان ارائه خدمات بیمه
- برگزاری آناین انواع نظرسنجی
- مشاهده آناین نتایج
- ارتباط متنی با همه واحدهای شرکت
- پیگیری قرار داد خرید
- امکان نوبت دهی تعمیرگاه
- امکان ایجاد خدمات جدید تحت وب
- مدیریت سوالات نظرسنجی
- آنالیز منطقه ای اطاعات
- مشاهده اطاعات تماس کلیه واحدها