رسانه تعاملی Qboard

امـروزه بـه واسـطه حضـور پررنـگ گوشـی هـای هوشـمند در زندگـی مـردم، کاربـری محصـولات لمسـی بـرای همـه اقشـار جامعـه سـهل و جـذاب اسـت و طراحـی و تولیـد نـرم افزارهـای سـاده و کاربـر پسـند بـرای ایـن محصـولات بـه ایـن سـهولت و جذابیـت افـزوده اسـت . شـرکت ایـده پـرداز بـا مطالعـات گسـترده و نیـاز سـنجی هایـی کـه در زمینـه کسـب و کارهـای مختلـف انجـام داده ، موفـق بـه طراحـی و تولیـد محصولاتـی در راسـتای «ایجـاد تجربـه تعامـل آسـان تـر بـرای کاربـران» شـده اسـت. محصولاتـی کـه بـا توجـه بـه اهمیـت سـرعت در سـبک زندگـی و اقبـال عمومـی در خصـوص اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از تکنولـوژی در زندگـی روزمـره در آینـده ای نزدیـک بـه یکـی از ملزومـات هـر کسـب و کاری تبدیـل خواهـد شـد.


شرح خدمات شبکه (عناصر تشکیل دهنده این شبکه عبارتند از:

۱- کیوسک های هوشمند:

IDEATECH-K401
از سـری کیوسـک هـای هوشـمند نمایشـگاهی می تـوان بـه مـدل K401 اشـاره کـرد کـه در دو سـایز طراحـی و تولیـد شـده اسـت. ایـن کیوسـک هـا بـا توجـه بـه طراحـی بسـیار زیبـا، نورپـردازی مولتـی کالـر و قیمـت مناسـب، ابـزار موثـری جهـت اطـاع رسـانی و تبلیغـات در سـازمان هـا، مراکـز کوچـک و همچنیـن سـمینارها و نمایشـگاه هـا مـی باشـد. همچنیـن اضافـه کـردن پرینتـر 80 میلـی متـری و وب کـم بـر روی دسـتگاه و تنظیـم نـور قـاب دور کیوسـک مناسـب بـا رنـگ سـازمانی در ایـن مـدل امـکان دارد.


IDEATECH-K501
کیوسـک تبلیغاتـی هوشـمند مـدل K501 جـزء بزرگتریـن محصـولات تـاچ در بـازار اسـت و در سـایزهای بالاتـر از 60 اینـچ طراحـی و تولیـد مـی گـردد. ایـن محصـول ایده تـک، بـه عنـوان دسـتیار متخصـص تبلیغـات در فضاهـای عمومـی و بـزرگ معرفـی شـده اسـت . K501 بـا توجـه بـه ابعـاد بـزرگ و طراحـی زیبـا، بـرای اسـتقرار در فضاهـای بـزرگ اداری و تجـاری، مناسـب اسـت..

۲- محل استقرار:

واحـد تحقیـق و توسـعه شـرکت ایـده پـرداز در ایـن پـروژه 3 وظیفـه مهـم را بـرای راه انـدازی ایـن شـبکه در یـک مجتمـع تجـاری بـر عهـده دارد :
- تعیین شاخص های استاندارد مراکز تجاری مناسب :
ایـن واحـد بـا مطالعـه گسـترده بـر روی Shopping Mall هـای دنیـا و مراکـز مهـم تجـاری داخلـی شـاخص هایـی هـم چـون : طراحـی مناسـب داخلـی و خارجـی، موقعیـت منطقـه ای، دسترسـی مطلـوب، تـردد کافـی، بـه کار گیـری برندهـای معتبـر و ... را جهـت ارضیابـی تعییـن نمـوده اسـت .
- ارزیابی هر مجتمع بر اساس شاخص های تعیین شده: بـا ارزیابـی هـای صـورت گرفتـه در مجتمـع هـای بـزرگ تهـران و شهرسـتان هـا شـاخص هـای مطلـوب و همچنیـن پتانسـیل های باقـوه ای جهـت نزدیـک شـدن بـه اسـتانداردهای جهانـی، وجـود دارد.
- مکان یابی و استقرار کیوسک ها در یک مجتمع : بـرای اسـتقرار کیوسـک هـا و تلویزیـون هـا تیـم تصویـر بـرداری تصاویـر لازم را از فضاهـای داخلـی و خارجـی تهیـه و تیـم مـکان یابـی پیشـنهادات لازم را بـرای اسـتقرار ارائـه و در تصاویـر تهیـه شـده جـای گـزاری مـی نمایـد.
- تعیین شاخص هایی برای سنجش اثر بخشی شبکه : شـاخص هـای اثـر بخشـی ایـن رسـانه نسـبت متناظـر و مسـتقیم بـه شـاخص هـای ارزیابـی مجتمـع دارد . بـه طـور مثـال بـالا بـودن حجـم تـردد موجـوب بـالا رفتـن میـزان بازدیـد شـبکه و همچنیـن افزایـش بازخـورد تبلیغـات مـی گـردد.

۳- ریحیسترینگ

اپلیکیشن به کار گرفته شده در این شبکه می تواند کلیه اطاعات مورد نیاز صاحبان کسب و کار را از مشتریان هدف اخذ و دسته بندی نماید . این بخش به طور متداول در اغلب کمپین های طراحی شده در این حوزه وجود دارد و توانسته دیتای ارزشمند و هدفمندی را برای کارفرمایان جمع آوری نماید .

CPI
خدمات CPI برای برنامه های نوشته شده در ازای نصب بر روی هر نوع گجت می باشد . این شبکه قابلیت آن را دارد تا در خصوص اپلیکیشن های جدید کمپین را بر اساس معرفی محصول و ترغیب مشتری برای نصب آن طراحی و پیاده سازی نماید .

طراحی یک مسابقه و یا یک سناریو بازی محور
ایـن شـبکه مـی توانـد کمپیـن خـود را در قالـب یـک مسـابقه و یـا یـک سـناریو بـازی محـور طراحـی و پیـاده سـازی نمایـد بـه نحـوی کـه عـاوه بـر معرفـی خدمـات ، آمـوزش کاربـردی و ترغیـب مخاطـب نسـبت بـه ارایـه کـد هـای تخفیـف و هدیـه بـه مخاطبیـن اقـدام نمایـد.