بررسی کیوسک های لمسی


IDEATECH-K401
از سـری کیوسـک هـای هوشـمند نمایشـگاهی می تـوان بـه مـدل K401 اشـاره کـرد کـه در دو سـایز طراحـی و تولیـد شـده اسـت. ایـن کیوسـک هـا بـا توجـه بـه طراحـی بسـیار زیبـا، نورپـردازی مولتـی کالـر و قیمـت مناسـب، ابـزار موثـری جهـت اطـاع رسـانی و تبلیغـات در سـازمان هـا، مراکـز کوچـک و همچنیـن سـمینارها و نمایشـگاه هـا مـی باشـد. همچنیـن اضافـه کـردن پرینتـر 80 میلـی متـری و وب کـم بـر روی دسـتگاه و تنظیـم نـور قـاب دور کیوسـک مناسـب بـا رنـگ سـازمانی در ایـن مـدل امـکان دارد.

 
 
 
 

IDEATECH-K501
کیوسـک تبلیغاتـی هوشـمند مـدل K501 جـزء بزرگتریـن محصـولات تـاچ در بـازار اسـت و در سـایزهای بالاتـر از 60 اینـچ طراحـی و تولیـد مـی گـردد. ایـن محصـول ایده تـک، بـه عنـوان دسـتیار متخصـص تبلیغـات در فضاهـای عمومـی و بـزرگ معرفـی شـده اسـت . K501 بـا توجـه بـه ابعـاد بـزرگ و طراحـی زیبـا، بـرای اسـتقرار در فضاهـای بـزرگ اداری و تجـاری، مناسـب اسـت..

 
 
 
 

IDEATECH-K201
کیوسـک هوشـمند سـری خدماتـی K201 در سـایزهای مختلـف تولیـد می گـردد. ایـن محصـول بـا توجـه بـه طراحـی زیبـا، شـیب مایـم صفحـه نمایـش، نورپـردازی متناسـب بـا رنـگ بدنـه و امکانـات سـخت افـزاری بسـیار متنـوع مـورد اسـتقبال مشـتریان واقـع شـده و توانسـته درمراکـز فروشـگاهی و خدماتـی نقـش بسـزایی را در رضایتمنـدی مشـتریان ایفـا کنـد.

 
 
 
 

IDEATECH-K601
کیوسـک هوشـمند مـدل K601 در سـایزهای مختلـف از 10 اینـچ تـا 17 اینـچ طراحـی و تولیـد شـده و در مقایسـه بـا کیوسـک های نمایشـگاهی دیگـر، دارای همـان امکانـات، امـا در مقیـاس کوچک تـر و بـرای فضاهـای محـدود، قابـل اسـتفاده می باشـد. ایـن کیوسـک ها بـا توجـه بـه سـادگی و قیمـت مناسـب، ابـزار موثـری جهـت اطاع رسـانی و تبلیغـات در سـازمان ها، مراکـز کوچـک و همچنیـن برگـزاری سـمینارها، همایـش هـا و نمایشـگاه ها می باشـد.

 
 
 
 

IDEATECH-T201
میــز هوشــمند ســری T201 در ســایزهای مختلــف طراحــی و تولیـد شـده و بـا توجـه بـه طراحـی زیبـا و رنگ هـای متنـوع، بـه مشـتریان ایـن امـکان را می دهـد تـا بتواننـد بـر اسـاس سـلیقه، فضـای موجـود و رنـگ متناسـب بـا دکوراسـیون مـورد عاقـه خـود،IDEATECH-T301میزهـای هوشـمند سـری T301 در سـایزهای مختلـف طراحـی و تولیـد می گـردد. بـا توجـه بـه طراحـی زیبـا و خـاص پروانـه ای شـکل، بـه مشـتریان ایـن امـکان را مـی دهـد تـا بتواننـد از فضـای مناسـب روی میـز بهـره منـد شـده و بـه راحتـی از مهمانـان خـود در حیـن جلسـات پذیرایـی کننـد.انتخاب هــای متفاوتــی داشــته باشــند.

 
 
 
 

IDEATECH-T301
میزهـای هوشـمند سـری T301 در سـایزهای مختلـف طراحـی و تولیـد می گـردد. بـا توجـه بـه طراحـی زیبـا و خـاص پروانـه ای شـکل، بـه مشـتریان ایـن امـکان را مـی دهـد تـا بتواننـد از فضـای مناسـب روی میـز بهـره منـد شـده و بـه راحتـی از مهمانـان خـود در حیـن جلسـات پذیرایـی کننـد.