با شگاه مشتریان
باشـگاه مشـتری بـه عنـوان یـک ابـزار برقـرار کننـده ارتباطـات بـا افـراد یـا سـازمان ها تعریـف می شـود، کـه بـه منظـور ایجـاد رابطـه مسـتقیم و منظـم بـا مشـتریان ایجـاد شـده اسـت. هـدف باشـگاه فعال سـازی حـس مشـترک بـا مشـتریان و افزایـش وفـاداری آن هـا بـه وسـیله ایجـاد یـک تعامـل مسـتمر اسـت. پلتفـرم باشـگاه مشـتریان ایـده پـرداز بـا نگاهـی جامــع بــه نمونه هــای بین المللــی و بــر اســاس نیازســنجی کســب وپورتال کارهـای داخلـی طراحـی شـده اسـت.


پورتال مشتریان
مشتري در پروفایل خود می تواند موارد زیر را مشاهده نماید: - تاریخچه اعتبارهاي کسب و کرده وانقضای آنها
- تاریخچه خریدها
- جزئیات امتیازهاي دریافتی
- مشاهده لیست جوایز دریافتی
- بخش پیام ها و نوتیفیکیشن
- پورتال مدیریتی
- امتیازهاي دریافتی در باشگاه مشتریان
- تغییر اطاعات شخصی
- میزان اعتبار موجود
- تاریخچه اعتبارهاي کسب کرده وانقضای آنها

پورتال مدیریتی
مدیریت در پروفایل خود می تواند موارد زیر را مشاهده نماید:
- جستجوي مشتریان
- ویرایش اطاعات
- لیست فاکتورهاي مشتري
- ثبت جایزه براي مشتري
- ارسال ایمیل
- مشاهده امتیازهاي مشتري
- مشاهده کلیه اطاعات مشتري
- بازیابی کلمه عبور
- لیست امتیازهاي مشتري
- ارسال پیامک
- مشاهده لیست فعالیت هاي مشتري
- ثبت امتیاز اضافی خارج از سیستم

ویژگی باشگاه مشتریان
مشتري در هر زمان که تمایل داشته باشد، می تواند با مراجعه به پورتال از آخرین وضعیت خود اطلاع یابد.
ویژگی های نرم افزار شامل موارد زیر است:
- نمایش کلی اطاعات
- سیستم Gamification
- جستجوي مشتریان
- پکیج نظرسنجی و پرسشنامه
- ارسال پیامک و ایمیل
- گزارش مدیریت کسب و کار
- امکان ارتباط با سایر سیستم ها از طریق وب سرویس

نمونه کارهای انجام شده (لطفا جهت مشاهده کلیک کنید )

 
 
Screen Shot 1398-03-08 at 15.11.11
 
Screen Shot 1398-03-08 at 15.11.56