طراحی، ساخت و تامین تلویزیون‌های بزرگ تبلیغاتی

دنیای امروز دنیای رسانه‌های بصری است و هر رسانه‌ای برای موفقیت در جذب مخاطب ناگزیر باید امکانات ویژه و منحصربه‌فردی را ارائه کند. تلویزیون‌های بزرگ شهری از دل همین ایده برآمده‌اند تا با ایجاد یک فضای بسیار وسیع و چشم‌گیر، هر آن‌چه را یک کسب‌وکار نیاز به نمایش دارد، در ابعادی بزرگ و جذاب به نمایش و عرضه عمومی بگذارند. یک ویدئوی تبلیغاتی باکیفیت فوق‌العاده بالا، یک عکس، یک فیلم یا هر نوع محتوای بصری قابل نمایش در این تلویزیون‌ها هستند و برندها و صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند با توجه به نیازها و استراتژی‌های تبلیغاتی خود از امکانات گسترده این نمایش‌گرهای غول‌پیکر استفاده کنند. این نمایش‌گرهای LED شهری و نمایشگاهی در ابعاد بسیار بزرگ در دو نوع درون‌سالنی و بیرون‌سالنی تولید شده و امکانات گسترده‌ای را در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌دهند. شرکت «ایده‌پرداز سمند ایرانیان» به‌عنوان سازمانی پیشرو در حوزه طراحی، ساخت و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین تبلیغاتی، یکی از واحدهای خود را به طراحی، ساخت و تامین تلویزیون‌های بزرگ تبلیغاتی اختصاص داده است. ما در این واحد با شناسایی نیازها و آگاهی از اهداف مخاطبان خود، این تلویزیون‌ها را طراحی کرده و براساس محل نصب آن‌ها را می‌سازیم. همچنین آماده‌ایم تا در صورت لزوم انواع متفاوت این تلویزیون‌ها را با کارایی‌ها و امکانات مختلف در اختیار برندها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های گوناگون قرار دهیم.

نمایشگر های LED فضای باز (OUTDOOR)

ایــن نمایشــگر ها دارای ویژگــی ضــد آب بــوده و بــرای نصــب در فضـای بـاز طراحـی شـده اسـت. معمـولا در ابعـاد بـزرگ نصـب شـده و کیفیـت تصویـر آن هـا بـرای تماشـا از فاصلـه دور، مناسـب اسـت. نمایشـگرهای LED بیـرون سـالنی (OUTDOOR) می تواننـد نقـش بسـیار موثـری در تبلیغـات محیطـی ایفـا کننـد.

نمایشگر های LED درون سالنی (INDOOR)

ایـن نمایشـگرها، بـرای فضـای داخـل سـالن مناسـب بـوده و در مقایسـه بـا انـواع دیگـر نمایشـگرها، معمـولا دارای قابلیـت مـاژولاری بیشـتری هسـتند. همچنیـن بـه دلیـل دارا بـودن وضـوح تصویـر بسـیار بالاتـر، بـرای تماشـا از فاصلـه نزدیـک بـه کار بـرده مـی شـوند. نمایشـگرهای اینـدور در دو نـوع نمایشـگرهای LED اینـدور ثابت و نمایشـگر هـای LED اینـدور اجـارهای تولیـد می گردنـد.