قيمت انباری به ریال قيمت پارکينگ به ریال قيمت فروش ویژه ایده پرداز به ریال قيمت فروش عمومي به ریال جهت تعداد خواب متراژ شماره واحد طبقه بلوک موجودي واحد
جزئیات 88,000,000 500,000,000 8,462,000,000 9,189,103,257 شمالی - غربی 2 82 1 1 B موجود
جزئیات 0 500,000,000 8,860,000,000 9,612,677,477 شمالی - میانی - غربی 2 86.29 2 1 B موجود
جزئیات 0 500,000,000 8,860,000,000 9,612,677,477 شمالی - میانی - شرقی 2 86.29 3 1 B موجود
جزئیات 104,000,000 500,000,000 8,496,000,000 9,232,895,357 شمالی - شرقی 2 82 4 1 B نا موجود
جزئیات 88,000,000 500,000,000 7,852,000,000 8,527,769,924 - جنوبی شرقي 2 75.02 5 1 B موجود
جزئیات 64,000,000 350,000,000 5,936,000,000 6,444,335,967  جنوبی - میانی - شرقی 1 56.98 6 1 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 5,930,000,000 6,446,076,784 جنوبی - میانی - غربی 1 56.98 7 1 B موجود
جزئیات 80.000.000 500,000,000 7,850,000,000 8,526,899,515 جنوب - غربی 2 75.02 8 1 B موجود
جزئیات 88,000,000 500,000,000 8,572,000,000 9,315,257,103 شمالی - غربی 2 82 9 2 B موجود
جزئیات 0 500,000,000 8,980,000,000 9,745,431,324 شمالی - میانی - غربی 2 86.29 10 2 B موجود
جزئیات 0 500,000,000 8,980,000,000 9,745,431,324 شمالی - میانی - شرقی 2 86.29 11 2 B موجود
جزئیات 80,000,000 500,000,000 8,610,000,000 9,356,437,976 شمالی - شرقی 2 82 12 2 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 7,950,000,000 8,625,994,733 - جنوبی شرقي 2 75.02 13 2 B نا موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 6,020,000,000 6,533,738,323 جنوبی - میانی - شرقی 1 56.98 14 2 B موجود
جزئیات 88,000,000 350,000,000 6,012,000,000 6,534,608,732 جنوبی - میانی - غربی 1 56.98 15 2 B موجود
جزئیات 120,000,000 500,000,000 7,960,000,000 8,646,666,944 جنوبی - غربی 2 75.02 16 2 B موجود
جزئیات 88,000,000 500,000,000 8,692,000,000 9,441,410,949 شمالی - غربی 2 82 17 3 B موجود
جزئیات 0 500,000,000 9,100,000,000 9,887,185,170 شمالی - میانی - غربی 2 86.29 18 3 B موجود
جزئیات 0 500,000,000 9,100,000,000 9,878,185,170 شمالی - میانی - شرقی 2 86.29 19 3 B موجود
جزئیات 88,000,000 500,000,000 8,732,000,000 9,483,462,231 شمالی - شرقی 2 82 20 3 B موجود
جزئیات 100,000,000 500,000,000 8,060,000,000 8,759,906,306 - جنوبی شرقي 2 75.02 21 3 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 6,100,000,000 6,621,399,861  جنوبی - میانی - شرقی 1 56.98 22 3 B موجود
جزئیات 92,000,000 350,000,000 6,088,000,000 6,622,705,475 جنوبی - میانی - غربی 1 56.98 23 3 B نا موجود
جزئیات 88,000,000 500,000,000 8,062,000,000 8,758,600,693 جنوبی - غربی 2 75.02 24 3 B موجود
جزئیات 88,000,000 350,000,000 8,812,000,000 9,551,244,629 شمالی - غربی 2 82 25 4 B موجود
جزئیات 0 350,000,000 9,250,000,000 9,994,618,850 شمالی - میانی - غربی 2 86.29 26 4 B موجود
جزئیات 0 350,000,000 9,250,000,000 9,994,618,850 شمالی - میانی - شرقی 2 86.29 27 4 B موجود
جزئیات 88,000,000 350,000,000 8,842,000,000 9,593,295,911 شمالی - شرقی 2 82 28 4 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 8,170,000,000 8,856,825,502 جنوبی - شرقی 2 75.02 29 4 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 6,170,000,000 6,709,061,400 جنوبی - میانی - شرقی 1 56.98 30 4 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 6,170,000,000 6,709,061,400 جنوبی - میانی - غربی 1 56.98 31 4 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 8,170,000,000 8,856,825,502 جنوبی - غربی 2 75.02 32 4 B نا موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 8,920,000,000 9,676,528,067 شمالی - غربی 2 82 33 5 B موجود
جزئیات 0 350,000,000 9,350,000,000 10,127,372,696 شمالی - میانی - غربی 2 86.29 34 5 B موجود
جزئیات 0 350,000,000 9,350,000,000 10,127,372,696 شمالی - میانی - شرقی 2 86.29 35 5 B موجود
جزئیات 96,000,000 350,000,000 8,964,000,000 9,720,320,166 شمالی - شرقی 2 82 36 5 B موجود
جزئیات 88,000,000 350,000,000 8,272,000,000 8,973,111,296 جنوبی - شرقی 2 75.02 37 5 B موجود
جزئیات 72,000,000 350,000,000 6,258,000,000 6,795,852,529 جنوبی - میانی - شرقی 1 56.98 38 5 B موجود
جزئیات 160,000,000 350,000,000 6,260,000,000 6,805,427,027 جنوبی - میانی - غربی 1 56.98 39 5 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 8,270,000,000 8,972,240,887 جنوبی - غربی 2 75.02 40 5 B نا موجود
جزئیات 88,000,000 350,000,000 9,042,000,000 9,803,552,322 شمالی - غربی 2 82 41 6 B موجود
جزئیات 0 350,000,000 9,470,000,000 10,260,126,542 شمالی - میانی - غربی 2 86.29 42 6 B موجود
جزئیات 0 350,000,000 9,470,000,000 10,260,126,542 شمالی - میانی - شرقی 2 86.29 43 6 B نا موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 9,080,000,000 9,844,733,195 شمالی - شرقی 2 82 44 6 B موجود
جزئیات 72,000,000 350,000,000 8,378,000,000 9,086,785,863 جنوبی - شرقی 2 75.02 45 6 B موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 6,340,000,000 6,884,384,477 جنوبی - میانی - شرقی 1 56.98 46 6 B نا موجود
جزئیات 80,000,000 350,000,000 6,340,000,000 6,884,384,477 جنوبی - میانی - غربی 1 56.98 47 6 B نا موجود
جزئیات 64,000,000 350,000,000 8,376,000,000 9,085,915,454 جنوبی - غربی 2 75.02 48 6 B موجود
 
help
baner khane gostar

بازدیدها: 7619

Buy now