قيمت پارکينگ مسقف - تومان قيمت فروش ویژه ایده پرداز - تومان قيمت فروش عمومي - تومان جهت تعداد خواب متراژ شماره واحد طبقه بلوک موجودي واحد
جزئیات 60,000,000 1,100,000,000 1,204,907,493 میانی- جنوبی - شرقی 2 87 4 1 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,170,000,000 1,281,188,325 جنوبی شرقی 2 91 5 1 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,230,000,000 1,340,141,658 جنوبی غربی 2 95 6 1 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,140,000,000 1,244,939,992 میانی جنوبی غربی 2 91 7 1 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,120,000,000 1,222,234,992 میانی جنوبی شرقي 2 87 12 2 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,190,000,000 1,299,312,492 جنوبی شرقی 2 91 13 2 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,240,000,000 1,359,062,492 جنوبی غربی 2 95 14 2 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,155,000,000 1,263,064,159 میانی جنوبی غربی 2 91 15 2 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,135,000,000 1,239,562,492 میانی جنوبی شرقی 2 87 20 3 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,205,000,000 1,317,436,659 جنوبی شرقی 2 91 21 3 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,260,000,000 1,377,983,325 جنوبی غربی 2 95 22 3 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,170,000,000 1,281,188,325 میانی جنوبی غربی 2 91 23 3 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,150,000,000 1,256,889,992 میانی جنوبی شرقی 2 87 28 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,220,000,000 1,335,560,825 جنوبی شرقی 2 91 29 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,280,000,000 1,396,904,158 جنوبی غربی 2 95 30 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,190,000,000 1,299,312,492 میانی جنوبی غربی 2 91 31 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,170,000,000 1,274,217,492 میانی جنوبی شرقی 2 87 36 5 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,240,000,000 1,353,684,992 جنوبی شرقی 2 91 37 5 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,300,000,000 1,415,824,991 جنوبی غربی 2 95 38 5 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,205,000,000 1,317,436,659 میانی جنوبی غربی 2 91 39 5 B2 ناموجود
 
plan B2 koli
help
baner khane gostar

بازدیدها: 15645

Buy now