قيمت پارکينگ مسقف - تومان قيمت فروش ویژه عید فطر - تومان قيمت فروش ایده پرداز - تومان قيمت فروش عمومي - تومان جهت تعداد خواب متراژ شماره واحد طبقه بلوک موجودي واحد
جزئیات 60,000,000 1,197,510,000 1,272,660,000 1,445,230,701 شمالی غربی 2 95 1 1 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,137,390,000 1,212,540,000 1,377,969,720 شمالی شرقی 2 91 2 1 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,107,330,000 1,182,480,000 1,341,909,383 میانی شمالی شرقی 2 87 3 1 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,142,400,000 1,222,560,000 1,384,378,882 میانی شمالی غربی 2 91 8 1 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,212,540,000 1,292,700,000 1,465,303,350 شمالی غربی 2 95 9 2 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,152,420,000 1,232,580,000 1,397,197,205 شمالی شرقی 2 91 10 2 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,122,360,000 1,202,520,000 1,360,291,704 میانی شمالی شرقی 2 87 11 2 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,157,430,000 1,242,600,000 1,403,606,366 میانی شمالی غربی 2 91 16 2 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,232,580,000 1,312,740,000 1,485,375,998 شمالی غربی 2 95 17 3 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,172,460,000 1,252,620,000 1,416,424,689 شمالی شرقی 2 91 18 3 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,137,390,000 1,212,540,000 1,378,674,024 میانی شمالی شرقی 2 87 19 3 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,177,470,000 1,252,620,000 1,422,833,851 میانی شمالی غربی 2 91 24 3 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,247,610,000 1,332,780,000 1,505,448,647 شمالی غربی 2 95 25 4 B2 موجود
جزئیات 60,000,000 1,187,490,000 1,262,640,000 1,435,652,174 شمالی شرقی 2 91 26 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,152,420,000 1,232,580,000 1,397,056,344 میانی شمالی شرقی 2 87 27 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,192,500,000 1,272,660,000 1,442,061,335 میانی شمالی غربی 2 91 32 4 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,267,650,000 1,352,820,000 1,525,521,295 شمالی غربی 2 95 33 5 B2 ناموجود
جزئیات 60,000,000 1,207,530,000 1,292,700,000 1,461,288,820 میانی شمالی غربی 2 91 40 5 B2 ناموجود
 
plan B2 koli
help
baner khane gostar

بازدیدها: 6222

Buy now